• Máy sấy đường theo nguyên lý tầng sôi
  Sugar Fluidised Bed Dryer

 • Giá: Liên hệ
 • Công suất: 15 T/h, 25 T/h

  Loại đường :  Đường tinh luyện

  Nhiệt độ đường vào: 600 C to 650 C.

  Độ ẩm đầu vào: 0.7 - 08 %

  Độ ẩm đầu ra:  0.03-0.04 %.

  Kích thước hạt đường: 0.6 mm

  Nhiệt độ đường đầu ra: 5 -6 độ trên nhiệt độ môi trường.

Công suất: 15 T/h, 25 T/h

Loại đường :  Đường tinh luyện

Nhiệt độ đường vào: 600 C to 650 C.

Độ ẩm đầu vào: 0.7 - 08 %

Độ ẩm đầu ra:  0.03-0.04 %.

Kích thước hạt đường: 0.6 mm

Nhiệt độ đường đầu ra: 5 -6 độ trên nhiệt độ môi trường.

 

Sản phẩm khác